เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 2

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2557

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับชำนาญการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 509 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดการฟาร์ม 447 184 54 263
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
449 115 30 334
3. การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 446 87 17 359
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 423 66 12 357
5. เศรษฐกิจพอเพียง 447 75 27 372

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 489 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 307 160 52 147
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 285 82 33 203
3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 281 65 29 216
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 286 60 24 226
5. การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
286 45 20 241
6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 285 49 27 236
7. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร 446 108 30 338

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2557
ตารางการอบรม
ปี 2557
หนังสือเวียน
ปี 2557 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556