เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 2

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 7 ธ.ค. 57

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับชำนาญการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 509 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดการฟาร์ม 447 262 137 185
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
449 215 116 234
3. การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 446 183 83 263
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 423 152 76 271
5. เศรษฐกิจพอเพียง 447 157 91 290

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 489 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 307 349 94 98
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 285 138 77 147
3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 281 119 76 162
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 286 118 75 168
5. การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
286 102 64 184
6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 285 103 77 182
7. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร 446 193 108 253

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2557
ตารางการอบรม
ปี 2557
หนังสือเวียน
ปี 2557 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556