เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 1

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2556 รุ่นที่ 2
หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 918 คน
สอบผ่านทั้ง 6 ชุดวิชา จำนวน 548 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
สอบผ่าน ร้อยละ สอบ
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
 1.การจัดกระบวนการเรียนรู้ 576 62.75 342 37.25
 2.การพัฒนาองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 613 66.78 305 33.22
 3.การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 627 68.30 291 31.70
 4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 634 69.06 284 30.94
 5.การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร 627 68.30 291 31.70
 6.การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 628 68.41 290 31.59

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2557
ตารางการอบรม
ปี 2557
หนังสือเวียน
ปี 2557


 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556