เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 2

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2557

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับชำนาญการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 509 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดการฟาร์ม 447 106 10 341
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
449 42 2 407
3. การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 446 35 2 411
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 423 19 1 404
5. เศรษฐกิจพอเพียง 447 34 4 413

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 489 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 307 105 22 202
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 285 46 16 239
3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 281 33 9 248
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 286 21 6 265
5. การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
286 14 4 272
6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 285 19 8 266
7. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร 446 52 3 394

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2557
ตารางการอบรม
ปี 2557
หนังสือเวียน
ปี 2557 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556