เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 2

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2557 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2557

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับชำนาญการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 621 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดการฟาร์ม 490 415 375 75
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
531 427 384 104
3. การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 607 477 411 130
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 603 466 433 137
5. เศรษฐกิจพอเพียง 542 416 383 126

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 548 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 359 309 240 50
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 295 230 207 65
3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 333 251 236 82
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 314 229 220 85
5. การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
330 245 234 85
6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 276 199 192 77
7. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร 507 398 373 109

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2557
ตารางการอบรม
ปี 2557
หนังสือเวียน
ปี 2557 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556