หน้าแรก

นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดหลักสูตร e-Learning ปี 2558

New1

ด่วน…แจ้งผู้ลงทะเบียน e-learning รุ่นที่ 1/2558 ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและชุดวิชาที่ท่านลงทะเบียน
ถ้ามีข้อแก้ไขโปรดแจ้งไปยัง e-mail : ict30@doae.go.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อในรุ่นที่ 1/2558 นั้น
ขอให้ไปลงทะเบียนในรุ่นที่ 2/2558 ต่อไป

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)

newsnews


แสดงทั้งหมด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Department of Agricultural Extension 2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
ict30@doae.go.th โทรศัพท์. 02-940-6028