เมนูหลัก
ชุดวิชาที่เปิดสอน ปี 2557 รุ่นที่ 1

รายงานสรุป
ผลการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ปี 2557 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2557

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับชำนาญการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 621 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดการฟาร์ม 490 240 76 250
2. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
531 189 41 342
3. การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร 607 182 38 425
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 603 145 30 458
5. เศรษฐกิจพอเพียง 542 138 39 404

หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 548 คน

หน่วย:จำนวนคน

ชุดวิชา สรุปผลการเรียน
ลงทะเบียน
เรียน
เข้าเรียน สอบ ผ่าน ไม่เข้าเรียน
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 360 206 35 154
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 296 87 18 209
3. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 334 73 20 261
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 315 63 13 252
5. การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านการเกษตร
331 57 11 274
6. การส่งเสริมเคหกิจเกษตร 277 37 7 240
7. เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร 507 122 18 385

 
 
รายละเอียดโครงการ
ปี 2557
ตารางการอบรม
ปี 2557
หนังสือเวียน
ปี 2557


 

คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มนับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556