http://e-learning.doae.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 2/2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หล…

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 1/2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 1/2560 …

ประกาศ!! รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 2/2559 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร

ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏ…

ประกาศ!! รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตร การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2559 หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร

ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏ…