http://e-learning.doae.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 1/2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 1/2560

– ทุกระดับ จำนวน 740 คน

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร

– ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 116 คน

– ระดับชำนาญการ จำนวน 188 คน

– ระดับปฏิบัติการ จำนวน 360 คน

หลักสูตรทั่วไป

– จำนวน 427 คน