http://e-learning.doae.go.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรและชุดวิชาผู้เรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรและชุดวิชาผู้เรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2560 ได้ที่ http://register.e-learning.doae.go.th/views
หรือ www.e-Learning.doae.go.th “รายงานสรุปผล” มาที่” รายงานสรุปผลต่างๆ” ทั้งนี้ ศสท.กำลังทดสอบระบบรายงานผลดังกล่าวด้วย ถ้ามีข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ “กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ” เพื่อปรับระบบดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป