http://e-learning.doae.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 2/2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 2/2560

ได้ที่ http://register.e-learning.doae.go.th/views
หรือ www.e-Learning.doae.go.th “รายงานสรุปผล” มาที่” รายงานสรุปผลต่างๆ”