การติดตามผู้เรียน รุ่น 2/2560

ผู้รับผิดชอบแต่ละเขต สามารถเรียนรู้คู่มือการติดตามผู้เรียน รุ่นที่ 2/2560 ดังนี้

คู่มือการติดตามการเรียนรู้ eLearning กรมส่งเสริม รุ่น 2-60