ประชาสัมพันธ์การเรียน e-Learning ปี 2561

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                      (e-Learning)                                                                  กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561

กำหนดการ ช่วงเวลา หมายเหตุ
 

ลงทะเบียนเรียน

 

 

10 ม.ค.– 30 มิ.ย. 2561

หมายเหตุ :

1. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ระบบใหม่ดำเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป

2. การลงทะเบียนเรียนโดยผู้เรียนต้องยืนยัน e-Mail  จึงจะสามารถเข้าเรียนได้

3. การเชื่อมข้อมูลเจ้าหน้าที่รายบุคคลกับระบบ DPIS ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

4. การตรวจสอบผลการสอบผ่านวิชา/ชุดวิชาและหลักสูตรผู้เรียนสามารถเข้าดูได้จากระบบโปรแกรมรายงานผล

5. การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและใบวุฒิบัตร
ผู้เรียนสามารถ ดำเนินการได้ทันทีหลังจากสอบผ่านวิชา/ชุดวิชาและ หลักสูตร

 

 

ดำเนินการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

 

 

10 ม.ค.– 31 ส.ค. 2561

 

ประกาศผลผู้สอบผ่านวิชา/ชุดวิชาและหลักสูตร

 

 

หลังผู้เรียนสอบผ่าน

รายวิชา/ชุดวิชา/หลักสูตร

 

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร

 

 

หลังผู้เรียนสอบผ่าน

รายวิชา/ชุดวิชา/หลักสูตร