อาจารย์ประจำชุดวิชา หลักสูตรทั่วไป

1.การเขียนและเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร

นางยุพา อินทราเวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โทร. 02 940 6117,081 805 7815
e-mail : yupaintrawech@gmail.com

น.ส.พิชญาภัค จันทร์นิยมาธรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02 5793 839,089 650 9740
e-mail : jibjibppc@gmail.com

2.การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
นายวุฒินัย ยุวนานนท์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02 579 9524, 081 631 8909
e-mail : wuttinai@hotmail.com
นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02 579 9587 , 0 868 260 187
e-mail : p_poosiri@hotmail.com
3.การจัดการองค์กรเกษตรกร ในงานส่งเสริมการเกษตร
นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
โทร. 02 940 6116, 0 816 422 924
e-mail : paneeboon@yahoo.com
นางสาวจิรวดี พรัดจุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กองพัฒนาเกษตรกร
โทร. 02 579 7545, 0 958 468 869
e-mail : farmdev42@hotmail.com
4.การจัดการศัตรูพืชในงานส่งเสริมการเกษตร
นางวัชรีพร โอฬารกนก
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช
โทร. 081 754 1970
e-mail : watchreeporn@yahoo.com
นางอารีย์พันธ์ อุปนิสากร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร.081 675 2800, 02 579 3664
e-mail :areepanu@gmail.com
     uareepan@yahoo.com