อาจารย์ประจำชุดวิชา ระดับชำนาญการ

1.การจัดการฟาร์ม

นายประเสริฐวัฒน์ กองกันภัย
ผอ.กลุ่มงานจัดการฟาร์ม
สำนักพัฒนาเกษตรกร

โทร. 0-2579-0347
e-mail : onefarm@doae.go.th

 

นางสมคิด นุ่มปราณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (กวพ.)
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
โทร. 0-2579-0163, 0-2940-6059
e-mail : somkidfarm@gmail.com

2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
นางศรีสุดา เตชะสาน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตระกลูถั่ว
สำนักส่งเสริมการและจัดการสินค้าเกษตร
โทร. 0-2561-0453, 08-9106-9245
e-mail : srisudatae@hotmail.com
นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
โทร. 0-2940-6102, 08-1435-7336
e-mail : pattaramart.p@gmail.com
3.การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
นางพิชฎา อารยานุรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2579-9524
e-mail : research@doae.go.th
นางภัคกัญญา โสมภีร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2579-9524
e-mail : research@doae.go.th
4.การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
นางนิดา สักทัตติยกุล
ผอ.ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร.0-2940-6119, 08-5488-2519
e-mail : nida_doae@hotmail.com
นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร.0-2940-6816, 08-9900-7968
e-mail :atcharas_an@hotmail.com
5.เศรษฐกิจพอเพียง
นางมัลลิกา เขียวหวาน
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร (สพท.)
โทร.0-2579-3815 ต่อ 207
e-mail : mulligk@hotmail.com
นางสาววิจิตรา มหาอุตม์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร.0-2940-6055, 08-1904-0996
e-mail : lilly_leejang@hotmail.com