อาจารย์ประจำชุดวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ

1.การบริหารจัดการเชิงระบบในงานส่งเสริมการเกษตร
wuttinai

นายวุฒินัย ยุวนานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02 579 9524,081 631 8909
e-mail : wuttinai@hotmail.com

pichadaa

นางพิชฎา อารยานุรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2579-9524,081 770 6246
e-mail : research@doae.go.th, pichadaa@yahoo.com

2.การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร
supanart นายศุภนารถ เกตุเจริญ
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 02-940-6074, 081-860-4756
e-mail : supanart@hotmail.com
yupaintrawech นางยุพา อินทราเวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โทร. 081-805-7815
e-mail : yupaintrawech@gmail.com
3.การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในงานส่งเสริมการเกษตร
sirirat นางศิริรัตน์ ขวัญกิจวัฒนะ
ผอ.กลุ่มฝึกอบรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02-940-6043
e-mail : SIRIRAT_2500@hotmail.com
wungdee นางศิริวรรณ หวังดี
ผอ.กลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02-579-3839, 081-887-7384
e-mail : wungdee50@hotmail.com
4.การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือในงานส่งเสริมการเกษตร
nantana นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 091-743-7748
e-mail : nantdoae@hotmail.com
siripen นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร.02-576-3839, 081-291-5885
e-mail :siripen_2006@hotmail.com