อาจารย์ประจำชุดวิชา ระดับปฏิบัติการ

1.การจัดกระบวนการเรียนรู้

ผอ.สำราญ สาราบรรณ์
ผอ.กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2940-6049 ต่อ 341,338 08-7707-9680
e-mail : sum351@hotmail.com

 

น.ส.ปริญญารัตน์ ภูศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (กวพ.)
โทร. 0-2940-6049 ต่อ 341,338
e-mail : p_poosiri@hotmail.com

2.การพัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
นางยุพา อินทราเวช
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สลคช.)
โทร. 0-2955-1594 ต่อ 482 08-9921-1515
e-mail : upaintrawech@gmail.com
นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล
ผอ.ส่วนบริหารจัดการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย (สลคช.)
โทร. 0-2955-1581 ต่อ 444
e-mail : sceb30@doae.go.th
3.การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
นายพีรพร พร้อมเทพ
ผอ.กลุ่มแผนงาน (กผง.)
โทร. 0-2940-6026
e-mail : plan0303@hotmail.com
นายวุฒินัย ยุวนานนท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (กวพ.)
โทร. 0-2579-9524 ต่อ 346
e-mail : wuttinai@doae.go.th, wuttinai@hotmail.com
4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
นางมัลลิกา เขียวหวาน
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตร (สพท.)
โทร.0-2579-3815 ต่อ 207
e-mail : mulligk@hotmail.com
นางธัญธิดา ศรีสุริยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (สนง.กษจ.นครราชสีมา)
โทร.08-1878-9438
e-mail : tanta2509@gmail.com
5.การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร
นางอรสา ดิสถาพร
ผอ.สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
โทร.0-2579-3542 ต่อ 460, 08-1830-0537
e-mail : orasakul@yahoo.com
นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม
ผอ.กลุ่มพืชเส้นใยและพืชหัว (สสจ.)
โทร.0-2561-4765 ต่อ 391, 397, 399
e-mail : agriman30@doae.go.th, vwilawan@hotmail.com
6.การส่งเสริมเคหกิจเกษตร
นางจินตนา วิสารทพงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (สพก.)
โทร. 0-2579-3826 ต่อ 261
e-mail : jintana_wi@hotmail.com
นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (สพก.)
โทร. 0-2579-3826 ต่อ 261
e-mail : upis@windowslive.com
7.เทคนิคการทำงานส่งเสริมการเกษตร
นางศิริวรรณ หวังดี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 0-2579-3839
e-mail : wungdee50@hotmail.com
นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 03-2611-235
e-mail : prachup@doae.go.th