ประกาศแนวทางการกำหนดให้การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เป็นคุณสมบัติในการสมัครและคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร

download